Illeris-nyt

Ordensregler

Foreningens medlemmer bør erindre at områdets fællesarealer tilhører os alle og drage omsorg for at færdes i og behandle disse områder hensynsfuldt.

1) Kørsel med motorkøretøjer og knallerter, bortset fra nødvendig arbejdskørsel, udenfor de dertil beregnede veje må ikke finde sted.

2) Der er i dele af området færdselstavler med hastighedsbegrænsning. Der skal dog altid køres med en passende lav hastighed og der skal under kørslen udvises hensyn til gående og især tages hensyn til at der færdes børn i området.

3) Henkastning af affald på fællesarealerne er ikke tilladt.

4) Affaldssække skal være indhegnede, således at rovdyr og fugle ikke kan rive sækkene itu – dels af hensyn til områdets renholdelse og dels af hensyn til renovationsafhentningen.

Til husaffald / renovation skal anvendes de af renovationen udleverede affaldssække. Affald i andre beholdere (papkasser, poser, sække o.lign.) vil ikke blive medtaget ved renovationsafhentningen.

5) Af hensyn til spredning af ukrudtsfrø og af hensyn til brandfare skal parcellerne slås jævnligt i det omfang, dette er muligt. (Foreningen er bekendt med, at det ikke er muligt at slå alle dele af visse parceller, som det også er tilfældet med nogle dele af fællesarealerne).

6) Der skal udvises hensyn ved brug af motordrevne redskaber som motorplæneklippere, motorsave og lignende, og det henstilles at brug af sådanne helt undlades i tiden mellem kl. 12:00 og kl. 15:00 på lørdage samt søn- og helligdage.

Der må ikke benyttes motorsave i perioden 1. april til 1. september på områdets fællesarealer.

7) Der må ikke i skove eller fællesarealer i øvrigt fældes træer eller buske og der må ikke fjernes træ af nogen art eller planter fra skove eller fællesarealer uden udtrykkelig aftale i hvert enkelt tilfælde med bestyrelsen.

8) Hunde må i området ikke færdes løse uden for egen parcel og skal altid såvel på veje som på fællesarealer, i skove og på stranden føres i snor. Hvad angår regler for færdsel i området henvises til Skov- og naturstyrelsen folder: NATUREN MÅ GERNE BETRÆDES

9) Det er ikke tilladt grundejere at foretage afbrænding af haveaffald nogen steder i området, Der henvises til genbrugsstationen i Farsø. Se affaldshåndbogen for Vesthimmerlands Kommune.

10) Udover de af grundejerforeningen vedtagne ordensregler skal der henledes opmærksomhed på de bestemmelser der er omfattet kommunens Byplanvedtægt nr. 3. Byplanvedtægt.3

Link til kort afgrænsning af sommerhusområdet Kort afgrænsning